Pinnak-SAMBATA+

Homie Ja Mere Liye Mannat Mange -Pinnak – SAMBATA Lyrics